Touchpoint: Borders & Boundaries

Kurator oraz uczestnik wystawy
Granice powszechnie określane jako linie dzielące obszary odrębne (geograficznie, ekonomicznie, politycznie, społecznie i kulturowo) podlegają w XXI wieku zmianom w znaczeniu zarówno materialnym jak i symbolicznym. Doświadczenia historii, globalizacja i palące problemy współczesności jak kryzys uchodźczy sprawiają, że natura granic jest zmienna i niejednoznaczna, a także coraz bardziej nieprzewidywalna.

Zaprezentowane na wystawie Touchpoint: borders & boundaries prace artystów pochodzących z różnych zakątków świata odnoszą się do przekraczania granic, zarówno tych celowo wznoszonych i bronionych, jak i barier, które ze swej natury są naturalne, a co za tym idzie zazwyczaj pozostają niezabezpieczone. Zaproszeni do udziału w wystawie artyści ujawniają w swych pracach taktyki umożliwiające określenie niezależnej, teraźniejszej autonomii podmiotowej, powołanej na styku podziałów, warunkiem zaistnienia której jest każdorazowo poznanie siebie samych jako istot wolnych. Sposobów na przekraczanie granic jest wiele — od świadomej izolacji i auto-wykluczenia, przez pielgrzymowanie, do mniej lub bardziej dosłownego ustanawiania prywatnych obszarów, które mogą przyjąć kształt wyimaginowanych wysp albo na przykład mobilnych domów do podróżowania.

Curator and artist
Borders, which are commonly defined as lines separating (geographically, economically, politically, socially and culturally) distinct areas, are subject to both material and symbolic changes in the 21st century. Due to historical events, globalization and the pressing present-day problems, such as the migration crisis, the nature of borders is changeable, ambiguous and increasingly unpredictable.

The exhibition entitled Touchpoint: borders & boundaries presents works by artists from different parts of the world. They refer to the crossing of border: those purposely erected and defended, as well as the natural and thus usually unprotected barriers. In their works, the artists show various strategies of defining an independent, present-day subjective autonomy, established at the crossroads of divisions, a condition for which is to know oneself as a free being. There are many ways to cross borders, ranging from conscious isolation and self-exclusion, through pilgrimage, to the more or less literal establishment of private areas that can take the shape of imaginary islands or mobile homes on wheels.

Touchpoint: Borders & Boundaries was a Poznań Art Week exhibition in collaboration with ArtCanThe Municipal Galleries of the University of the Arts in Poznań (UAP), Rarytas Foundation and the City of Poznań.

ArtCan is a non-profit organisation that supports contemporary artists by exhibiting their works in vibrant and exciting locations. Through its programme, ArtCan promotes fair payment of artists. ArtCan’s ongoing objective is to create, promote, maintain and improve opportunities for contemporary artists without compromise to their artistic exploration and development.

  • Artyści / Artists Mirella Bandini, Tomasz Jurek, Karol Kołodziejczyk, Jillian Knipe, Krzysztof Mętel, Witold Modrzejewski, Richard Morgan, Duy Phuong, Michał Tatarkiewicz, Teja Tegelj
  • Curators’ LAB Gallery ul. Nowowiejskiego 12, Poznań
  • Kuratorzy / Curators Tomasz Jurek, Katarzyna Kucharska
  • Aranżacja / Arrangement Tomasz Jurek, Katarzyna Kucharska, Mateusz Słociński
  • Montaż / Staff Witold Idkowski, Robert Kosmecki, Ireneusz Kozłowicz

© Copyright by Koło Naukowe Doktorantów GRANAT 2017. All Rights Reserved.