Podłoga

Instalacja jest analizą procesu, który niepostrzeżenie zaszedł w ciągu 100 lat w jednej z poznańskich kamienic. Projekty mebli mojego dziadka przypadkowo odnalezione między deskami podłogi i linoleum, zarejestrowały ślady historii rodziny, mieszkania, polskiego designu, a także uwarunkowań polityczno społecznych Polski XX wieku. Indeksowe znaki na nich odciśnięte stanowią dla mnie rozszerzenie tradycyjnych procesów graficznych. Paradoksalnie, to właśnie podłoga przyjęła funkcję matrycy, a sui generis prasą stały się kroki osób poruszających się po niej. Instalacja wykorzystująca powstałe w ten sposób obiekty graficzne uzupełniona została opowieściami, relacjonującymi przeszłe zdarzenia z czterech różnych perspektyw.

The Floor
The installation is an analysis of a process which was happening unnoticed for 100 years in one of residential buildings in Poznań. Furniture designs by my grandfather incidentally discovered between floor boards and linoleum registered the traces of history of the family, the flat, Polish design and also political and social conditions which took place in Poland in XX century. Indexical signs pressed onto the paper, for me constitute an extension to traditional graphic methods. Paradoxically it was the floor that took over the role of matrix and steps of people walking on it became a sui generis press. The installation exposing the graphical objects created in this manner was completed with stories narrating the past events from four different perspectives.

  • Rok / Year 2017
  • Miejsce / Place Janusz Różański Design Gallery
  • Instalacja / Installation 7 grafik zawieszonych w przestzeni, platforma z grafikami, dźwięk / 7 graphics, platform, sound

© Copyright by Koło Naukowe Doktorantów GRANAT 2017. All Rights Reserved.