Opracowanie publikacji książkowej

Prawo karne przyszłości
Przedmiotem pracy dyplomowej było stworzenie identyfikacji wizualnej bloga criminalfuture.com, w tym przygotowanie ilustracji do pojawiających się na nim tekstów, oraz finalnie — opracowanie publikacji książkowej. Blog poświęcony jest zagadnieniom z pogranicza filozofii, prawa i technologii oraz ma charakter popularno-naukowy. Opiera się na obserwacjach zmieniającego się świata technologii i jego możliwego wpływu na prawo karne. Ilustracje obok estetycznego wzbogacenia tekstu miały za zadanie oddać sens skomplikowanych konstrukcji myślowych, a tym samym — pomóc czytelnikowi go zrozumieć. Blog został zaprojektowany w minimalistyczny sposób, tak aby uwaga odbiorcy skupiała się na treści i na ilustracji, która poza kwestią estetyczną wzbogaca ją, dając nowe pola do interpretacji. W szerszej perspektywie projekt ten miał zwrócić uwagę na rolę ilustracji w publikacjach naukowych oraz wypracować model współpracy artysty z naukowcem.

Future of Criminal Law
The subject of the graduation project was to create a visual identification of blog criminalfuture.com, including the preparation of illustrations, and finally – the preparing of book publication. Blog is devoted to issues bordering on philosophy, law and technology, and has popular science character. It is based on observations of the changing world of technology and its possible impact on criminal law. Illustrations beside the aesthetic enrichment of the text were intended to give meaning to complex structures of thought, and thus – to help the reader to understand it. Blog has been designed in a minimalist way, so that the recipient’s attention focused on the content and illustration, which beyond the question of aesthetic enrichment, gived new fields to interpretation. In a wider perspective, this project was to draw attention to the role of illustration in scientific publications, and develop a model of cooperation between artist with a scientist.

  • Rok / Year 2017
  • Wydawnictwo / Publisher Wolters Kluwer
  • ISBN 978-83-8107-096-6

© Copyright by Koło Naukowe Doktorantów GRANAT 2017. All Rights Reserved.