Oculino

Książki motywacyjne / Motivational books

Książeczki motywacyjne to seria trzech pozycji, które pomagają dziecku w akceptacji korekcji i rehabilitacji wzroku. Bohaterowie bliscy dzieciom z dysfunkcją wzroku umilają im codzienną niełatwą terapię. Razem z Naną, Fifi i Koko dzieci poznają kształty, kolory, podobieństwa i różnice, rozwijają orientację w schemacie swojego ciała i percepcję wzrokową przeszukując ilustracje.
„Co widzi Nana?”
„Co robi Fifi?”
„Gdzie jest Koko?”

OCULINO
Motivational books are a series of three items that help the child in accepting correction and rehabilitation of vision. Heroes close to children with sight dysfunction will ease their day to day difficult therapy. Together with Nana, Fifi and Koko children learn shapes, colors, similarities and differences, develop orientation in your body diagram and visual perception by searching for illustrations.
“What does Nana see?”
“What does Fifi do?”
“Where is Koko?

  • Rok / Year 2016
  • Wydawca / Publisher Oculino

© Copyright by Koło Naukowe Doktorantów GRANAT 2017. All Rights Reserved.