Kampania społeczna

Powiedz Stop!

Dyplom porusza problemy nietoleracji — jednej z gałęzi, którymi zajmuje się stowarzyszenie „Nigdy Więcej”. Stowarzyszenie działa na wielu płaszczyznach, jej działania są związane z różnymi tematami, często niewygodnymi. W miarę możliwości pomaga osobom pokrzywdzonym. Główną misją stowarzyszenia jest przeciwdziałanie rasizmowi w Polsce. Tematem mojej pracy dyplomowej, była kampania społeczna o nazwie „Powiedz Stop!”. Kampania składała się głownie z plakatów, działania w przestrzeni, ulotek i przypinek. Poza tym został przeprojektowany magazyn (w wersji okrojonej). Została stworzona nowa winieta, która może być nowym logotypem stowarzyszenia. W mojej pracy chciałem podkreślić istnienie stowarzyszenia „Nigdy Więcej”, jego ważnej roli w społeczeństwie i zrozumienia istnienia problemu nietolerancji. Kwestie dotyczące dyskryminacji są szeroko komentowane na świecie. W moje pracy skupiłem się na naszym bezpośrednim otoczeniu. Innym celem było zwrócenie uwagi na niski poziom graficzny, który często reprezentują niszowe stowarzyszenia. Moim zdaniem jakość projektowania graficznego wiąże się z lepszym odbiorem, zwiększa zainteresowanie i pomaga podnieść efektywność organizacji.

Social campaign “Say Stop!”
Diploma has been devoted to the problem of intolerance – one of branches that the association “Never Again” deals with. The association operates on many levels, its actions are associated with different themes, often uncomfortable. Moreover their help victims, as far as possible. The main mission of the association is to counteract racism in Poland. The subject of my thesis was a social campaign, which I called “SAY STOP!”. The campaign consisted of posters, the board – which includes the actions to do, as well as leaflets and badges. In addition, I redesigned the magazine (in an shortened version). I also created a new vignette that could be the new logo of the association. In my thesis I wanted to highlight the existence of the association ‘Never Again’, its important role in society and realize the existence of the problem of intolerance. Issues concerning discrimination are widely commented in the world. In my thesis, however, focused on our immediate environment. Another goal was to draw attention to the low graphic level, which often represent a niche associations. It seems to me that the quality of the graphic design is associated with better perception, it arouses more interest and helps increase the effectiveness of the organization.

  • Dyplom licencjacki / BA Diploma I Poster Studio
    University of the Arts in Poznan
  • Promotr / Promoter prof. Grzegorz Marszałek
  • Rok / Year 2013

© Copyright by Koło Naukowe Doktorantów GRANAT 2017. All Rights Reserved.