Tomasz Jurek
Visual Artist

PL

Urodzony w 1983 r., w Poznaniu. Doktorant na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej w pracowni prof. Macieja Kuraka.

Studiował na Wydziale Grafiki poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych na kierunku grafika – komunikacja wizualna. W 2008 roku obronił dyplom w pracowni Ilustracji i Wydawnictw prof. Mirosława Adamczyka w zakresie projektowania graficznego (aneks w zakresie grafiki warsztatowej u prof. Grzegorza Nowickiego). Studiował również na Akademii Sztuk Pięknych i Designu w Bratysławie. Tomasz pracował jako grafik kreatywny przez ostatnie osiem lat przy wielu różnych projektach jako pracownik pełnoetatowy i jako freelancer w Londynie i w Poznaniu.

Krytycznie spogląda na współczesne zjawiska szeroko rozumianej kultury. Jego prace odnoszą się często do minionych zjawisk kulturowych. To co nie dokonało się w przeszłości, obecnie spełnia się w zmienionej formie. W jego realizacjach akceptowane są rzeczy, które kiedyś budziły niechęć np. poprzez łagodniejszą, bardziej wyrafinowaną formę prezentacji.

Jego prace powstają w dialogu z medium graficznym wykorzystując techniki tradycyjne takie jak rysunek, malarstwo oraz druk cyfrowy. Wykorzystuje nowe media do tworzenia nowej formy w komunikacji wizualnej.

EN

Born in 1983, in Poznań. PhD student at the Faculty of Graphic Arts and Visual Communication in the University of the Arts in Poznań in prof. Maciej Kurak’s studio.

He completed studies at the Faculty of Graphic Arts in Academy of Fine Arts in Poznan in the field of graphic design. In 2008 he received his M.A in visual communication design and graphic art techniques in Illustrations and Publications Studio of prof. Mirosław Adamczyk and Offset Studio of prof. Grzegorz Nowicki. He used to study at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. Tomasz has been working as a Graphic Designer for the past eight years working on a number of different projects as a full-time employee as well as a freelancer in London and Poznań.

He critically looks at the contemporary phenomena of the broadly-understood category of culture. His works often relate to past cultural phenomena. What did not happen in the past, now is being fulfilled in a modified form. In his implementations things that once aroused antipathy are accepted, for example: by gentler, more sophisticated form of presentation.

His works are created in dialogue with the graphic medium using traditional techniques such as drawing, painting and digital printing. He uses new media to create a new form of visual communication language.

© Copyright by Koło Naukowe Doktorantów GRANAT 2017. All Rights Reserved.